Resin Neon – Лимон – Phrozen 1kg

Resin Neon - Лимон - Phrozen 1kg

Resin Neon - Лимон - Phrozen 1kg

Neon Resin - Create a Fun Halloween!? - Phrozen 3D Printer

Описание

Забравете за скучните цветове! С неонова смола на Phrozen можете да добавите мечтателни ярки цветове към вашите произведения на изкуството.

Цветната смола може да се използва с други цветове за специални ефекти, но също така изглежда страхотно сама по себе си. Когато се комбинира с източник на светлина, смолата създава зашеметяващи ефекти на сянка, които разкриват светещи детайли. Гъвкав и лесен за печат материал с ниско изкривяване, който отговаря както на професионалистите в 3D принтирането, така и на начинаещите.

Със своите уникални качества Neon Resin прави вашия модел да се откроява. Можете да го използвате, за да създавате призрачни реквизити за Хелоуин, ежедневни декорации или забавни фигури играчки. Вашето въображение е единственото ограничение!

Внимание: в комбинация с източник на светлина се създава красив ефект на сянка, но Neon Resin не е смола, която свети в тъмното!

Препоръки за безопасност

Resin Neon - Лимон - Phrozen 1kg                                       Resin Neon - Лимон - Phrozen 1kg                                Resin Neon - Лимон - Phrozen 1kg                             Resin Neon - Лимон - Phrozen 1kg

Сигнална дума: Опасно

 • P101 – При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
 • P102 – Да се съхранява извън обсега на деца.
 • P201 – Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
 • P261 – Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли
 • P272 – Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
 • P273 – Да се избягва изпускане в околната среда.
 • P280 – Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P310 – Незабавно се обадете в токсикологичен център или на лекар
 • P391 – Съберете разлятото.
 • P302+P352 – При контакт с кожата: Измийте обилно с вода.
 • P305+P351+P338 – ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 • P362+P364 – Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
 • P405 – Да се съхранява под ключ.
 • P501 – Изхвърляйте съдържанието / контейнерите в съответствие с местните / национални разпоредби.

Предупреждения за опасност:

 • H315 – Предизвиква дразнене на кожата.
 • H317 – Може да причини алергична кожна реакция.
 • H318 – Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • H361d – Предполага се, че може да увреди плода в майчината утроба.
 • H410 – Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

 

Тегло 1 кг
Марка

Цвят на смолата

Лимон

Отзиви

Прочети отзивите за този продукт

Бъди първия оставил отзив за продукта.

За съжаление, все още няма отзиви за този продукт.

Resin Neon – Лимон – Phrozen 1kg

110.00 лв. (1375 точки)

-Decrease product quantity. +Increase product quantity.
Resin Neon - Лимон - Phrozen 1kg
Resin Neon - Лимон - Phrozen 1kg

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0